x

Waar ben je naar opzoek?

Disclaimer

Notitie

Alle beroepsdocumenten worden door de GAT kosteloos gedeeld met therapeuten aangesloten bij de beroepsorganisaties. De GAT heeft hierbij als doel zich in te zetten voor de professionalisering van de alternatieve zorg in Nederland. Het Auteursrecht behoort altijd tot de GAT. De GAT behoudt zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen bij vaststelling van inbreuk op dit auteursrecht. Aanpassen van deze documenten (met uitzondering van invullen van de invulvelden volgens de richtlijnen) is niet toegestaan omdat anders de indruk kan ontstaan van goedkeuring van deze documenten door de GAT. De GAT adviseert therapeuten bij het zelf opstellen van documenten advies in te winnen van een raadsman. Het gebruik van de documenten is op eigen verantwoordelijkheid/voor eigen risico. De GAT kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade/gevolgen door het gebruik van de beroepsdocumenten.

NEDERLANDS (ENGLISH below)

Disclaimer Inner-Ge
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De inhoud van dit bericht en eventuele attachments mogen niet worden gebruikt gewijzigd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of worden verstrekt aan derden zonder nadrukkelijke toestemming van Inner-Ge. Indien bovenstaande e-mail niet aan u is gericht of niet voor u is bestemd, verzoeken wij u vriendelijk de e-mail te retourneren aan de afzender en het origineel (inclusief eventuele attachments) en kopieën te verwijderen en eventuele hard copy’s te vernietigen.

Inner-Ge staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail en eventuele attachments, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Inner-Ge beveiligt haar netwerk met daartoe geëigende programmatuur maar kan niet garanderen dat verzonden berichten en/of attachments vrij zijn van virussen, wormen of trojan horses, noch dat deze worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. 

De aansprakelijkheid van Inner-Ge en haar eventuele personeelsleden of andere betrokken partijen, is beperkt tot het bedrag waarop de door Inner-Ge afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het terzake geldend eigen risico. Op alle correspondentie en alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Inner-Ge  van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn te lezen op de website www.inner-ge.nl. Alle voorwaarden gebruikt door de ontvanger van dit bericht, worden uitdrukkelijk afgewezen.

ENGLISH

Disclaimer Inner-Ge
This e-mail, its contents and any attachments transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the addressee. Changing, disclosure, copying or distribution of the contents of this message and any attachments to third parties is prohibited. If you are not the addressee or intended recipient of the above e-mail, we kindly request you to return the e-mail to the sender, to delete the original (including any attachments) and copies, and to destroy any hard copies.

Inner-Ge cannot accept responsibility for the correct and complete transmission of the contents of an e-mail and any attachments or for any delays in its receipt. Inner-Ge protects its network with the appropriate software but cannot guarantee that messages and/or attachments sent do not contain any viruses, worms or trojan horses, or that they are transmitted without interception or interference by unauthorized third parties. 

The liability of Inner-Ge and its employees are limited to the amount which can be recovered under the professional liability insurance taken out by the partnership, including the deductible stipulated in the insurance. The General Terms of Inner-Ge are applicable to all correspondence and all assignments. These General Terms are available on the web site www.inner-ge.nl. Any conditions used by the recipient of this message are expressly rejected. 

Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten
Nederlandlaan 234, 2711JH Zoetermeer
KvK: 69709769
st. geschil alternat thera NL63 INGB 0008108474
info@gatgeschillen.nl
Rijks erkend sinds 2017 gatgeschillen.nl